Krajský snem v znamení volieb

14.11.2011 20:29

Po otvorení snemu a privítaní hostí sa ujal slova predseda ĽS-HZDS Vladimír Mečiar. Viackrát poďakoval funkcionárom a členom strany v Banskobystrickom kraji za úsilie v predchádzajúcich voľbách, pričom ocenil výsledky, ktoré kraj dosiahol pod vedením Ing. Jozefa Pavúka. Vladimír Mečiar v energickom prejave dôsledne analyzoval súčasnú situáciu na Slovensku s ťažkými dopadmi na občana. Pripomenul, že po roku a pol čo HZDS nie je v parlamente sa rapídne zhoršili životné podmienky občanov, čo zapríčiňuje vysoká miera nezamestnanosti, padajúce sociálne istoty ako aj politická nestabilita. Nasledujúce voľby označil za kľúčové pre ďalší vývoj Slovenska. Ľudová strana HZDS má čo ponúknuť občanom, má dobre pripravený program, pozná riešenia, má veľký potenciál nielen v členskej základni, ale i dostatok odborníkov zo všetkých oblastí hospodárstva, čo iné strany nemajú. Aj toto sú dôvody, prečo ĽS-HZDS ide do volieb samostatne, aby v prípade, keď sa dostane do vlády, mohla dôsledne presadzovať svoj program a nemusela robiť ústupky iným politickým programom a stranám. Hlavnou volebnou témou je téma „dať ľuďom chleba“, čiže zvýšiť zamestnanosť, zvýšiť minimálne mzdy a dôchodky. Vladimír Mečiar sa vyjadril, že každý človek potrebuje svoju dôstojnosť, dôstojné podmienky na prežitie a s ľútosťou konštatoval, že na Slovensku človek po celoživotnej práci nie je na dôchodku dostatočne finančne zabezpečený. Treba sa vážne zaoberať tým, aby neboli znehodnotené odvody do DSS terajších pracujúcich. Po vystúpení Vladimíra Mečiara predniesol Ing. Jozef Pavúk správu o činnosti Krajského predstavenstva ĽS-HZDS. V pripravenej prezentácii urobil podrobnú analýzu predchádzajúcich parlamentných volieb a zároveň oboznámil delegátov snemu s úlohami, ktoré treba splniť v najbližšom období. Predstavil Program rozvoja Banskobystrického kraja s jasne určenými prioritami a možnými riešeniami. Situáciu v kraji dôverne pozná, nakoľko v minulosti vykonával funkciu podpredsedu BBSK. Delegáti krajského snemu jednohlasne zvolili za predsedu Krajského predstavenstva Ing. Jozefa Pavúka. Voľby pokračovali zvolením troch podpredsedov, tajomníka a členov krajského predstavenstva, členov krajskej kontrolnej komisie a krajskej revíznej komisie. Zároveň snem delegoval zástupcov kraja do republikových orgánov ĽS-HZDS. V diskusii vystúpil predseda republikovej rady strany PhDr. Marián Klenko, ktorý bližšie špecifikoval volebný program.

-mh-

Krajský snem

Táto fotogaléria je prázdna.