Živnostníci - trh nevyrieši všetky problémy

23.01.2012 19:40

V pondelok, 23. Januára sa uskutočnilo stretnutie Ing. Sergeja Kozlíka, poslanca Európskeho parlamentu, so zástupcami živnostníkov. Sergej Kozlík v úvode tohto stretnutia zdôraznil, že z hľadiska oživenia slovenskej ekonomiky bude potrebné mobilizovať produkčný potenciál krajiny. Úradujúca vláda zlyhala pri riadení štátu a nevenuje dostatočnú pozornosť fundamentom slovenskej ekonomiky ako poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo.
Pri organizovaní ekonomického života sa nedá spoliehať len na to, že trh vyrieši všetky problémy. Výsledkom tohto prístupu je obrovský prepad poľnohospodárskej produkcie. Podiel slovenských potravín v obchodných reťazcoch nepresahuje 35 percent. Napriek vidieckemu typu krajiny pracujú v rezorte pôdohospodárstva len 3 percentá zamestnancov. Pre porovnanie, v priemyselne vyspelom Nemecku je to až 8 percent občanov v ekonomicky aktívnom veku.
Živnostníci sa na uvedenom stretnutí kriticky vyjadrili k reforme, ktorú chcela presadiť končiaca vláda Ivety Radičovej. Na mnohých živnostníkov, ktorí poctivo platia dane a odvody by mala doslova likvidačné účinky. Ak majú štátne orgány pochybnosti o riadnom plnení daňovo-odvodových povinností zo strany živnostníkov, tak by mal štát zefektívniť činnosť svojich kontrolných orgánov a nemeniť neustále pravidlá počas „hry“.
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko do svojho volebného programu zapracovala sériu opatrení na podporu živnostníkov. Strana je za zachovanie paušálnych výdavkov pri príjmoch z podnikania. Samostatne zárobkovo činné osoby by však v prípade záujmu mali dostať možnosť predplatenia daňovo-odvodových povinností formou licencií pre živnostníkov. Tie by sa mohli uplatňovať v prípade, ak by ich obrat nepresiahol 50 tis. eur.
Vo volebnom dokumente s názvom „Národný, kresťanský a sociálny program pre Slovensko“ deklaruje, že bude presadzovať maximálnu 20 dňovú splatnosť faktúr. Na neplnenie záväzkov zo strany veľkých firiem doplácajú ich subdodávatelia, ktorými sú neraz drobní živnostníci. Strana chce zo zákona zakázať používanie názvu skrachovanej firmy. Neraz sa stáva, že firma zostala dlžná značný objem zdrojov, skrachovala, no s drobnými úpravami v názve naďalej využíva známe obchodné meno.
Podľa ĽS – HZDS by Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne mali mať povinnosť informovať platiteľa poistného o dlžnej sume aj prostredníctvom písomnej korešpondencie zaslanej dlžníkovi. Túto povinnosť by poisťovne realizovali najneskôr k 31.12. príslušného roka, pričom úroky z omeškania by nesmeli presiahnuť dlžnú sumu. V prípade zistenia nedostatkov zo strany podnikateľov je potrebné vytvoriť priestor pre nápravu a to uložením opatrení so záväzným termínom na odstránenie nedostatkov.
ĽS – HZDS chce presadzovať záujmy živnostníkov prostredníctvom programových návrhov a odborníkov, ktorí sa uchádzajú o dôveru občanov na jej kandidačnej listine. Patrí medzi nich aj Stanislav Čižmárik, prezident Slovenského živnostenského zväzu, ktorý je nekompromisným obhajcom živnostenského stavu.
Marián Klenko,
predseda Republikovej rady ĽS – HZDS