Náš program pre Vás

ĽS – HZDS sa od svojho vzniku opiera sa o tri základné piliere: kresťanský, sociálny a národný. Tieto hodnotové východiská formujú politické riešenia od založenia strany. Pre ĽS – HZDS predstavujú univerzálne kategórie, ktoré majú potenciál spájať tvorivé sily pre Slovensko.

Národný pilier je v programe ĽS – HZDS zastúpený prostredníctvom pozitívnej vízie rozvoja Slovenskej republiky. Kresťanstvo je symbolom usporiadanej spoločnosti a pre Slovákov má výrazný duchovný aj kultúrny význam. Akcenty na sociálny rozmer politiky súvisia s požiadavkou na rovnosť príležitostí a dôstojnú životnú úroveň pre všetkých.

ĽS – HZDS uprednostňuje pragmatické riešenia pred ideologickými prístupmi. Miesto ĽS - HZDS je tak v strede politického spektra na Slovensku. V centre nášho záujmu sú obavy ľudí, ktorí žijú v prostredí rýchlych zmien. Od vlád a politikov očakávajú, že budú hľadať praktické riešenia ich problémov. Prostredníctvom reálnych, ucelených a pragmatických politík.

Väčšina svetovej populácie je ovládaná jedným percentom príslušníkov majetkových elít. Je vystavená rizikám spoločnosti bez istôt. Nízkym mzdám. Nezamestnanosti. Chudobe. Podobne je to i na Slovensku. Dochádza k úpadku stredných vrstiev. Ich príslušníkom hrozí prepad životnej úrovne. Šance nízkopríjmových skupín obyvateľstva na zlepšenie vlastnej sociálnej situácie sa zmenšujú.

Úradujúca vláda nedokáže odpovedať na sociálno-ekonomické problémy Slovenska. Namiesto ekonomického rozvoja prichádza so scenárom ďalšej privatizácie. Namiesto solidarity dáva prednosť nepremysleným reformám. V zdravotníctve, daňovo-odvodovom systéme, justícii, ako aj ďalších oblastiach spoločenského života. Namiesto sebavedomej zahraničnej politiky vysiela nejasné signály do zahraničia.

ĽS – HZDS v prvých rokoch štátnej samostatnosti zvládla zložité spoločenské premeny. Začiatky samostatného štátu boli ovplyvnené náročnou politickou, ekonomickou a spoločenskou transformáciou. Rovnako aj v súčasnosti, keď na Slovensku pociťujeme dôsledky finančnej a hospodárskej krízy, ktorá neskončila, ale  prechádza do ďalšej vývojovej fázy, ĽS – HZDS disponuje odvahou a najmä odborným potenciálom, ktorý ponúka do služieb občanom.