Účinná pomoc sociálne najslabším 

 

Presadíme zvýšenie jednorazového príplatku k príspevku pri narodení prvého dieťaťa na 1 000 €, druhého dieťaťa na 1 500 € a tretieho dieťaťa na 2 000 €.

 

Prostredníctvom štátnej rodinnej politiky zmeníme nepriaznivý demografický vývoj, ktorý úradujúca vláda nerieši, ale prehlbuje nehumánne opatrenia v ekonomickej a sociálnej oblasti.

 

Zvýšime rodičovský príspevok na úroveň minimálne mzdy, ktorý sa bude vyplácať rodičovi dieťaťa, ak pred jeho narodením nepretržite pracoval aspoň 12 mesiacov.

 

V sume minimálnej mzdy sa bude rodičovský príspevok vyplácať do prvého roku dieťaťa, následne vo výške 75% a v treťom roku vo výške 60 % uvedeného vymeriavacieho základu.

 

Zvýšime prídavky na deti o 50 percent, ak minimálne jeden z rodičov bude pracovať a  odvádzať tak dane z príjmu. Ostatní rodičia budú poberať príspevky na súčasnej úrovni so štandardným spôsobom ich valorizácie.

 

Podporíme aktivity zamestnávateľov, smerujúce k podpore prorodinných opatrení – napr. kratšie pracovné úväzky, opatrenia smerujúce k zosúladeniu práce a súkromného života, vytvárane podnikových materských škôlok a pod.

 

Presadíme zníženie povinných odvodov zo mzdy v prípade ekonomicky aktívnych občanov s dvomi a viac deťmi.

 

Podporíme odstraňovanie prekážok vzniku predškolských zariadení. V spolupráci s obcami presadíme rozširovanie a skvalitňovanie kapacity v existujúcich zariadeniach pre deti.

 

Prijmeme zákon o sociálnom bývaní.

 

Zavedieme štátny príspevok na získanie prvého bývania (štartovacie byty) pre mladé rodiny pri zachovaní podporných mechanizmov v oblasti stavebného sporenia a hypotekárnych úverov.

 

Novelizujeme Zákonník práce tak, aby boli zachované práva zamestnancov a zároveň nebránili pri tvorbe pracovných miest.

 

Obmedzíme reťazenie pracovných pomerov takým spôsobom, aby sa mohli medzi rovnakým zamestnancom a zamestnávateľom uzatvárať najviac dvakrát v dvoch kalendárnych rokoch.

 

Opätovne zavedieme príplatok za nočnú prácu za 8 hodín a nie za 7 hodín, ako to uskutočnila úradujúca vláda.

 

Na zamestnanca sa nemožno pozerať len ako na pracovnú silu, ale ako na ľudskú bytosť, ktorá má svoje prirodzené potreby a rodinné väzby.

 

Garantujeme pravidelný rast minimálnej mzdy a principiálne odmietame snahy na jej zrušenie.

 

Určenie minimálnej mzdy naviažeme na rast spotrebiteľských cien tak, aby jej výška zohľadňovala pohyb v oblasti nákladov domácností a jej stanovenie nebolo závislé na rozhodnutí a sporoch politikov.

 

Výzvy z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia budeme smerovať do regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti a vysokou chudobou.

 

Takýmto spôsobom dosiahneme znižovanie počtu ľudí bez práce, ako aj tých, ktorí žijú v chudobe alebo sú vystavení jej riziku.

 

Vytvoríme podmienky na zamestnávanie dlhodobo evidovaných nezamestnaných osôb formou dočasného neplatenia odvodov tím zamestnávateľom, ktorí pre nich vytvoria pracovné miesta. Zároveň podporujeme projekty na zamestnávanie pri čistení miest, potokov a výkone ďalších verejno-prospešných prác.

 

Výplata dávok by mala byť podmienená uskutočňovaním „verejnoprospešných“ prác, ktoré zavedú prvok zásluhovosti do ich poskytovania, zároveň však musia smerovať k obnove alebo udržiavaniu pracovných návykov.

 

Sprísnime kontroly a tresty za vykonávanie čiernej práce, ktorá poškodzuje poctivých podnikateľov a znižuje sociálny štandard zamestnancov.

 

Čierna práca sa prejavuje viacerými formami. Vykonávaním podnikateľskej činnosti bez registrácie, ďalej s platnou formou registrácie, ale čiastočne bez faktúr a platobných dokladov, platením mzdy ,,na ruku“. Tento stav musíme odstrániť.

 

Podporujeme zachovanie súčasného veku odchodu do starobného dôchodku na úrovni 62 rokov.

 

U vybraných rizikových povolaniach, ktoré sú spojené s vyššou chorobnosťou, budeme presadzovať skorší odchod do dôchodku. Ďalšie zvyšovanie dôchodkového veku zhoršuje uplatnenie mladých ľudí na trhu práce.

 

Zavedieme minimálny dôchodok 400 eur mesačne pre tých starobných dôchodcov, ktorí počas svojho ekonomicky aktívneho života odpracovali aspoň 35 rokov.

 

Sme za každoročnú valorizáciu (zvyšovanie) dôchodkov a to rovnakou sumou pre všetky príjmové kategórie starobných dôchodcov. Súčasná výška poberaných dôchodkov nezodpovedá rastu životných nákladov.

 

Presadíme postupné transformovanie tzv. vianočného príspevku na trinásty dôchodok, na ktorý by mali oprávnené osoby zákonný nárok a nepodliehal by prípadným politickým zmenám.

 

Súčasná vláda zvyšuje životné náklady pre domácnosti, takže dôchodcovia namiesto dvanástich dôchodkov majú príjem, akoby dostali len jedenásť penzií. Odmietame politiku vlády, ktorá je namierená proti seniorom!

 

Budeme klásť zvýšený dôraz na vymáhanie dlhov, ktoré vznikajú neplnením odvodovej povinnosti, predovšetkým od veľkých dlžníkov Sociálnej poisťovne.

 

Považujeme za nesprávne, ak štát nechá podnikať nezodpovedné firmy, ktoré neskôr  účelovo skrachujú  a  vysmievajú sa tým, čo poctivo platia odvody.

 

Presadíme, aby nemocenskú dávku už od prvého dňa vypláca Sociálna poisťovňa tým zamestnancom, ktorých zamestnávajú samostatne zárobkovo činné osoby.

 

Drobní živnostníci nemajú kapacity, aby mohli kontrolovať svojich zamestnancov počas pracovnej neschopnosti.

 

Každoročne vyčleníme prostriedky zo štátneho rozpočtu na financovanie jestvujúcich zariadení sociálnych služieb. Zároveň vytvoríme legislatívne podmienky na zohľadnenie adresnosti rozsahu ich poskytovania vo väzbe na príjem klienta.

 

Presadíme zásadné zvýšenie príspevku na opatrovanie a prispejeme tak k stavu, aby sa občanom venovala individuálna starostlivosť v domácom prostredí. Takáto starostlivosť je lacnejšia ako v zariadeniach ústavného typu.

 

Vytvoríme inštitucionálne predpoklady pre začlenenie bezdomovcov do spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory zariadení, ktoré im poskytnú prístrešie a základnú hygienickú starostlivosť.

 

Nebudeme prehliadať problém bezdomovectva tak, ako sa to deje v posledných rokoch.  Osobám bez domova je potrebné zabezpečiť materiálne podmienky pre opätovné naštartovanie ich pracovného života, sociálnu a psychologickú pomoc.

 

Zavedieme systematickú podporu výstavby a rekonštrukcie bytového fondu a výstavbu sociálnych bytov a bytov pre zdravotne ťažko postihnuté osoby.

 

Rovnako budeme väčšiu pozornosť venovať vytváraniu podmienok na zabezpečenie bezbariérového prístupu do verejných budov pre hendikepovaných občanov. Súčasná vláda pre túto skupinu občanov nerobí nič.

 

Podporujeme reformu detských domov, ktorá zabezpečí vyrastanie detí v prirodzenom rodinnom prostredí. Týmto spôsobom sa deti a mládež lepšie dokážu pripraviť na život a prácu v spoločnosti.