Lepšie podmienky pre rozvoj telesnej kultúry     

Presadíme nový zákon o športe. Otvoríme zákon o hazardných hrách  a lotériách v prospech financovania športu.

 

Šport je pre súčasnú vládu „horúci zemiak“ a športovci, nielen tí vrcholoví sú v podstate jej rukojemníkmi. Nemá predstavu ani koncepciu, nechce dať tak potrebné financie a len udržuje to, čo bolo v minulosti, samozrejme aj z chybami.

 

V štátnom rozpočte musí mať šport svoju samostatnú kapitolu.

 

Prideľovanie štátnych prostriedkov sa musí uskutočňovať podľa jasne určených pravidiel tak, aby vyčlenené finančné zdroje boli predvídateľné a využívané efektívne.

 

Odstránime byrokratické poukazovania štátnych dotácií na šport, lebo zaťažuje dobrovoľné športové hnutie.

 

Najmä menšie športové subjekty nie sú dostatočne vybavené na zložitú a zaťažujúcu finančnú administratívu.

 

Podporujeme podnikanie v športe v súlade so záujmami rozvoja športu.

 

Podporujeme šport ako potenciálne a dynamické hospodárske odvetvie, ako aj zamestnávateľa, najmä v oblasti cestovného ruchu, obchodu, výroby športového materiálu, budovania infraštruktúry a vzdelávania.

 

Predložíme ucelený systém starostlivosti o vrcholových športovcov po skončení ich kariéry, ktorého súčasťou bude aj „renta“ pre úspešných reprezentantov krajiny.

 

Zvážime všetky možnosti pokiaľ ide o systém odvodov sociálneho a zdravotného poistenia tak, aby zodpovedal potrebám športovcov.

 

Zastavíme klesajúci počet odborníkov pracujúcich v športe, ako aj dobrovoľne sa zapájajúcich do činnosti športového hnutia.

 

Počet odborníkov pracujúcich mimo svoje zamestnanie v športe (trénerov, cvičiteľov, rozhodcov, organizátorov podujatí, funkcionárov atď.) klesá, citeľný je najmä pokles u trénerov mládeže.

 

Budeme podporovať výstavbu nových športových objektov celoštátneho významu a medzinárodnej úrovne.

 

Ako upozorňuje športová verejnosť, materiálno-technická základňa športu je  všeobecne zastaralá, nekvalitná a zmenšuje sa, neexistuje objektívna pasportizácia športových objektov a objektívny systém podpory ich výstavby.

 

Motivujeme dobrovoľné športové hnutie, aby sa zjednotili na vytvorení krajských združení pre potreby regionálnej športovej politiky ako partnerov krajskej samosprávy a štátnej správy.

 

V tejto súvislosti považujeme za dôležité zjednotiť sa na definícii člena ako základného kameňa celého športového hnutia a riešiť jeho objektívnu registráciu, systém členských príspevkov a informačný on-line systém.

 

V procese výberu a prípravy športových talentov sa zasadíme o vypracovanie jednotného systému pre všetky stupne a vekové kategórie.

 

Sme za to, aby sa do prípravy športovcov implementovali nové poznatky, ktoré budú zodpovedať rozvoju vied o športe a telesnej kultúre vo vyspelých krajinách.

 

Vypracujeme koncepciu podpory a rozvoja telesnej výchovy a športu na školách, s cieľom umožniť čo najväčšiemu počtu žiakov a mládeže venovať sa športovým aktivitám pod odborným vedením. 

 

Vieme a pripravíme podmienky pre rozvoj a rast nových športových talentov s cieľom znova sa uchádzať pre nás v tradičných športových disciplínach o najvyššie priečky.