Funkčná armáda a obranyschopnosť štátu                

Vytvoríme predpoklady na zvýšenie prostriedkov v rezorte obrany tak, aby sa SR postupne približovala k svojmu záväzku ako členskej krajiny NATO každoročne vyčleniť na obranu 2 percentá HDP.

 

Presadíme korektný ekonomický rámec pre uskutočnenie zásadnej reštrukturalizácie Ozbrojených síl SR s cieľom dobudovať relatívne malé, moderné, výborne vycvičené, materiálne zabezpečené a účinné ozbrojené sily.

 

Zabezpečíme aktívnu účasť SR na napĺňaní spoločnej zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky v rámci európskych a transatlantických bezpečnostných štruktúr.

 

Pri vysielaní vojenských misií do zahraničia budeme popri politických a ľudskoprávnych aspektov zohľadňovať aj  ekonomické záujmy Slovenskej republiky v krajinách, v ktorých budú pôsobiť vojaci.

 

Zachováme vojenské letectvo ako symbol štátnosti a budeme ho ďalej rozvíjať ako nezastupiteľnú súčasť ozbrojených síl SR.

 

Štát musí zabezpečiť ochranu svojho vzdušného priestoru. Zámery rezortu obrany a vlády SR ohľadne jeho spoločnej ochrany s niektorou so susediacich krajín preto považujeme za bezpredmetné.

 

Prehodnotíme rozmiestnenie pozemných vojsk na území Slovenskej republiky s posilnením funkčných zložiek armády na juhu a juhovýchode štátu.

 

Na rozdiel od  úradujúcej vlády nepodceňujeme pôsobenie polovojenských organizácií so sídlom v Maďarsku, ktoré sa môžu nekontrolovaným spôsobom pohybovať na zvrchovanom území iných štátov.

 

Zasadíme sa za prísne dodržiavanie odbornosti pri personálnom obsadzovaní na všetkých stupňoch velenia a riadenia v rezorte obrany.                   

 

Úradujúca vláda nie je jednotná v koncepčných otázkach. Tento stav je potrebné urýchlene zmeniť, stabilizovať Ozbrojené sily SR a zabezpečiť prípravu nastupujúcej generácie ich príslušníkov na úrovni 21. storočia.

 

Udržíme štandard sociálneho zabezpečenia príslušníkov Ozbrojených síl SR, ostatných zamestnancov rezortu a ich rodín.

 

Nestotožňujeme sa s rozhodnutím Ministerstva obrany SR, ktoré od júna 2011 prestalo vyplácať tisíckam vojakov príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie. Na penzie im štát prispieval dvomi percentami z ich mzdy.

 

Vytvoríme predpoklady pre operatívnejšie využitie kapacít Ozbrojených síl SR na riešenie dopadov živelných pohrôm na zdravie, životy a majetok občanov SR.

 

Dramatické udalosti, ktorých sme svedkami najmä pri povodňových situáciách potvrdzujú, že armáda bude musieť na seba prevziať vo väčšej miere zodpovednosť pri pomoci ľuďom v krízových situáciách.

 

Sfunkčníme a skvalitníme jednotný systém riadenia bezpečnostného systému SR pre všetky krízové situácie, v ktorom bude jasne definovaná funkcionalita a zodpovednosť jednotlivých subjektov tohto systému.

 

Úradujúca vláda nedokáže zabezpečiť plnohodnotnú  súčinnosť subjektov, ktoré pôsobia v systéme krízového manažmentu. K fatálnemu zlyhaniu celého systému neprišlo len vďaka tomu, že nenastala krízovej situácii mimoriadneho rozsahu.

 

Všetky zmluvy, ktoré uzatvorí rezort obrany na nákup špeciálnej techniky ešte pred ich definitívnym uzatvorením vystavíme verejnej oponentúre vojenských expertov.

 

Vedenie rezortu obrany v posledných rokoch nepostupuje v tejto oblasti dostatočne transparentne, na čo môžu doplácať slovenskí daňoví poplatníci. Aj preto podporujeme otvorený dialóg o bezpečnostnej politike SR v súlade s našimi medzinárodnými záväzkami.