Stabilné financie pre pokojný život

 

Zachováme daň z príjmu pre fyzické osoby na úrovni 19 percent, v prípade hrubého mesačného príjmu nad 2750 eur zavedieme progresívnu daň zo mzdy.

 

S ohľadom na pretrvávajúcu krízu a z nej vyplývajúce výpadky v príjmovej časti štátneho rozpočtu bude potrebné prehodnotiť aj daňové zaťaženie na Slovensku.

 

Vytvoríme mechanizmy na zvýšenie solidarity medzi bohatými a chudobnými a to formou zavedenie dane z dividend pre fyzické osoby.

Rovnako zvážime osobitné zdanenie firiem, ktoré disponujú vyšším daňovým základom ako 30 miliónov eur. Zastávame názor, že zdroje v čase krízy je potrebné hľadať tam, kde objektívne sú a nezaťažovať len občanov a malé firmy.

 

Podporujeme  zavedenie bankovej dane.

 

Sme ochotní ďalej diskutovať o celkovom príspevku finančného sektora na riešenie negatívnych dopadov globálnej krízy na verejné financie.

 

Našim cieľom je vyrovnanie podmienok medzi domácimi a zahraničnými podnikateľskými subjektmi a podpora domácich producentov pri zachovaní súťaže a konkurencie v priestore EÚ.

 

Daňové prázdniny oberajú štát o oprávnené príjmy, na druhej strane deformujú podnikateľské prostredie.

 

Garantujeme stabilný cenový vývoj a v záujme jeho dosiahnutia budeme klásť zvýšený dôraz na činnosť regulačných úradov a udržanie  cien.

 

Činnosť regulačných úradov nesmú ovládať manažmenty prirodzených monopolov, ale silné vedenie ministerstva hospodárstva v záujme sociálneho a ekonomického vývoja, sme proti tomu, aby celý rast cien bol na pleciach občanov, najmä nízko príjmových skupín.

 

Zasadíme sa za zníženie úrokových sadzieb pre občanov s najnižšími príjmami pri splácaní spotrebiteľských úverov v bankách.

 

S finančným sektorom začneme intenzívne rokovania o nových, lacnejších produktoch pre ľudí s nižšími príjmami, vybrané produkty podporíme štátnou bonifikáciou.

 

Podporíme všetky zmeny, ktoré budú smerovať k posilneniu postavenia občanov pri uzatváraní zmlúv s komerčnými poisťovňami.

 

Pre nízke finančné povedomie a znalosti v tejto oblasti je legislatívnou a normatívnou povinnosťou vlády ochrana klienta pred možným zneužívaním.

 

Vytvoríme podmienky na konsolidáciu verejných financií, minimalizovanie nákladov na obsluhu štátneho dlhu a sme za emisiu štátnych dlhopisov pre obyvateľstvo.

 

Vývoj vo verejných financiách musí byť zdravý, stabilný a udržateľný, na druhej strane finančná politika musí podporovať hospodársky rast. Verejné financie budeme riadiť na princípe cyklického a štrukturálneho salda.

 

Zvážime zavedenie „dane z obratu“. Uvedená daň by nahrádzala daň z pridanej hodnoty s tým, že jej výška by bola na úrovni 16 percent, nebude sa však vracať subjektom na vnútornom trhu Slovenskej republiky.

 

Úradujúca vláda nedokáže zamedziť podvodom, ktoré majú za následok výpadok príjmov v štátnom rozpočte a vlastné zlyhanie kompenzuje väčším daňovým zaťažením pracujúcich a SZČO.

 

V spolupráci s európskymi inštitúciami budeme hľadať mechanizmy na obmedzenie daňových únikov prostredníctvom tzv. daňových rajov.

 

Je potrebné hľadať zákonné obmedzenia, ktoré by zamedzovali občanom alebo firmám ochudobňovať vlastný štát a umožňovať daňové a finančné úniky.

 

 

Podporíme prijatie zákona o družstevnom podnikaní v bankovníctve.

 

Zasadíme sa o vznik nového slovenského bankového domu družstevného typu s účasťou, vplyvom a pod ochranou štátu.

 

Uľahčíme prístup firiem a podnikateľov k úverom posilnením štátom vlastnenej Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, ako aj Exportno-importnej banky SR a dôslednejším využívaním ich poslania.

 

Slovensko je malá a otvorená ekonomika. Podpora exportu je preto kľúčovou z pohľadu produkcie, kapacít a zamestnanosti.

 

Pri úveroch bánk, ktoré sú dostatočne kryté (minimálne 100 %), by úroková sadzba nemala byť vyššia ako 1,5 násobok inflácie.

 

Úroková sadzba veľa ráz  nezohľadňuje podnikateľské riziko, ktoré znáša banka, pričom vysoké úroky zhoršujú kvalitu podnikateľského prostredia.

 

Podporujeme reformu daňovej a colnej správy SR s vytvorením jednotného výberu daní, cla a odvodov, ktorá odbúra administratívnu záťaž a skvalitní podnikateľské prostredie.

 

Zjednotenie výberu daní a odvodov nielen sprehľadní a zjednoduší celý systém, ale vytvorí rezervy pre znižovanie odvodového zaťaženia podnikateľských subjektov. Sme za zachovanie Daňového riaditeľstva v Banskej Bystrici.

 

Zjednodušíme formuláre pre povinné daňové subjekty, zavedieme jednotný identifikátor fyzických a právnických osôb, podporíme rozvoj elektronických služieb  a elimináciu papierovej komunikácie.

 

Našim cieľom je reálna podpora podnikateľského prostredia, odstraňovanie administratívnych bariér a prekážok v podnikaní.  Zjednotíme termíny predloženia štatistických výkazov a hlásení.

 

Upravíme vzťahy medzi štátnymi inštitúciami a podnikateľmi tak, aby pri zistení menej závažných porušení povinností zo strany malých a stredných podnikateľov neboli ihneď postihovaní finančnými sankciami.

 

V prípade zistenia nedostatkov zo strany podnikateľov je potrebné vytvoriť priestor pre nápravu a to uložením opatrení so záväzným termínom na  odstránenie nedostatkov.

 

Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne by mali mať povinnosť v zákonnej lehote informovať platiteľa poistného o dlžnej sume aj prostredníctvom písomnej korešpondencie zaslanej dlžníkovi.

 

Túto povinnosť by poisťovne realizovali najneskôr k 31.12. príslušného roka, pričom úroky z omeškania by nemohli presiahnuť dlžnú sumu.

 

Prehodnotíme možnosť zavedenia licencií pre živnostníkov, teda predplatenia dane z príjmu.

 

Opatrenie by sa uplatňovalo v prípade obratu do výšky 50 tis. Eur. Zavedením tohto inštitútu by sa zároveň uľahčilo vedenie účtovníctva, ktoré zaťažuje niektoré typy živnostníkov, predovšetkým pri remeselných činnostiach.

 

Presadíme maximálnu 20 dňovú splatnosť faktúr, ktorá by bola záväzná pre všetky subjekty bez výnimky. Táto povinnosť by bola zákonne upravená tak, že by ju nebolo možné obchádzať účelovými zmluvami medzi dodávateľom a odberateľom.

 

V prípade nedodržania tejto lehoty by bol dlžný subjekt postihovaný sankciou vo výške 1 percenta (z dlžnej sumy) za každý začatý mesiac. Ak by svoj dlh neuhradil ani do 90 dní od dodania tovaru alebo služby, nasledovala by exekúcia.

 

Umožníme živnostníkom (SZČO) a mikrofirmám s 1 až 9 zamestnancami, aby mohli do svojich nákladov započítať členské príspevky v stavovských organizáciách vo vyššej miere ako je 0,5 promile z úhrnu zdaniteľných príjmov, najviac v sume 166 €.

 

Sme za podporu organizovania živnostníkov v záujme presadzovania ich spoločných záujmov ako významnej sociálno-ekonomickej skupiny, ktorá má nezastupiteľné miesto v hospodárstve Slovenskej republiky.