Spoľahlivá doprava na celom území

Budeme pokračovať v príprave a výstavbe komplexnej siete diaľnic a rýchlostných ciest s cieľom prepojiť a zrýchliť cestnú dopravu územím SR, ktorú zastavila úradujúca vláda.

 

Sme za urýchlenie výstavby dopravnej infraštruktúry s cieľom prepojiť Slovensko z východu na západ a zo severu na juh - prostredníctvom modernej a kvalitnej  cestnej infraštruktúry, ktorá (výstavba) bude zároveň úsporná vo vzťahu k verejným financiám.

 

Spracujeme novú koncepciu rozvoja cestnej infraštruktúry, ktorá bude zohľadňovať skutočné potreby rozvoja SR na 10 – 15 rokov.

 

Zvýšenú starostlivosť budeme venovať cestám I., ako aj II. a III triedy, ktoré sú základnou kostrou spojenia miest a regiónov.

 

Súčasťou tejto starostlivosti bude úprava smerového, ako aj výškového vedenia trasy, nových povrchov ciest, ktoré sú v mnohých úsekoch dávno nevyhotovujúce.

 

Znížime dopravné nehody podporou systému prestavby priesečnikových na stykové križovatky (znižovanie ľavých odbočiek, ktoré sú najrizikovejšie).

 

Z hľadiska znižovania nehôd treba orientovať aktivity do systému predchádzania ich vzniku, ktorý je lacnejší ako dodatočné odstraňovanie následkov.

 

Zachováme systém diaľničných známok pre osobné motorové vozidlá.

 

Odmietame zavedenie elektronického mýtneho systému pre vozidlá do 3,5 t. Podporujeme všetky typy diaľničných známok, vrátane jednodňových.

 

Prehodnotíme a zavedieme nové ekonomické nastavenia celého železničného sektora s priamym zvýšením nárokov na štátny rozpočet.

 

Zachováme v čo možno maximálnej miere zamestnanosť  v železničnom sektore pri zachovaní princípov efektívneho hospodárenia železničných podnikov.

 

Železnice dávajú prácu ľuďom v regiónoch a patria k tradičným zamestnávateľom v mestách a obciach Slovenska. Sme za to, aby si zachovali status podniku, ktorý popri ekonomických záujmoch sleduje aj sociálne istoty ľudí.

 

V súvislosti s prenosom kompetencií na VÚC v oblasti železničnej osobnej dopravy vytvoríme vhodné podmienky pre zvýšenie efektívnosti využívania dopravných prostriedkov a zlepšenie kvality dopravnej obslužnosti regiónov.

 

Za prioritné považujeme zachovanie jednotlivých spojov a tratí v rozsahu, ktorý neohrozí prepravu po železnici. Odmietame necitlivé zásahy vlády do železničných spoločností, ktoré majú za následok znižovanie ich dopravných výkonov.

 

Zachováme dominantné postavenia štátu v príslušných železničných spoločnostiach a presadíme odstraňovanie starých investičných dlhov v celom železničnom sektore s prioritným využitím kapacít domácich výrobcov.

 

Zasadíme sa o dobudovanie železničných priecestí aj s modernou svetelnou signalizáciou a potrebnými bezpečnostnými prvkami.

 

Našim cieľom je zvýšiť bezpečnosť na miestach, kde sa stretáva železničná a cestná sieť tak, aby sme minimalizovali riziko dopravných nehôd.

 

Zabezpečíme legislatívne podmienky pre stanovenie objektívnych kritérií pre porovnateľnosť elektronických komunikačných služieb, ktoré zákazníkovi (používateľovi) uľahčia jednoducho sa orientovať v ponukách poskytovateľov.

 

Jednoznačnosť povinných kritérií súvisí s uvádzaním ponúk operátorov, aby boli jednoznačne porovnateľné z hľadiska cenového pre porovnateľné služby.

 

Legislatívne upravíme podmienky pre právnu vykonateľnosť ustanovení zákona o poskytovaní cien pre prístup k sieti a službám elektronických komunikácií pre koncových užívateľov s nízkymi príjmami, alebo osobitnými sociálnymi potrebami.

 

Zákon dáva regulátorovi možnosť uložiť rozhodnutím nižšie ceny, než sú ceny obvyklé pre koncových užívateľov s nízkymi príjmami, no dnes nedefinuje podmienky, preto je toto ustanovenie právne nevykonateľné.

 

Zefektívnime výkon  akcionárskych práv u poskytovateľa univerzálnej poštovej služby. Zabezpečíme rozvoj vnútorného trhu poštových služieb a budeme venovať zvýšenú pozornosť korektnej hospodárskej súťaži v plne liberalizovanom prostredí.

 

Budeme pokračovať vo vývoji a budúcom prevádzkovaní moderného, integrovaného a komplexného informačného systému, vrátane poštového platobného styku. Rozvinieme nové služby, osobitne služby poskytované na integrovaných obslužných miestach informačných systémov verejnej správy.

 

Vytvoríme ucelenú koncepciu podpory rozvoja leteckej dopravy na Slovensku so zámerom plnohodnotne využiť a postupne rozširovať prepravné kapacity Letiska M. R. Štefánika v Bratislave a ďalších domácich letísk.

 

Nestotožňujeme sa so zámermi vlády prenajať alebo odpredať bratislavské letisko. V prípade dlhodobého prenájmu musí byť jednou z jeho podmienok zvýšenie počtu leteckých prepojení so svetovými metropolami a s tým spojený nárast prepravovaných osôb.

 

Spracujeme strednodobú a dlhodobú koncepciu rozvoja vodnej dopravy  a verejných prístavov Slovenska na základe reálnych tovarových tokov,  prepravovaných komodít, strategických záujmov štátu a  potrieb Slovenska.

 

SR musí sledovať rozvoj, reštrukturalizáciu, modernizáciu a zvýšenie efektívnosti vodnej dopravy a verejných prístavov.  Zanalyzujeme činnosť spoločnosti Verejné prístavy a Agentúry rozvoja vodnej dopravy z hľadiska plnenia úloh a prínosu pre slovenské hospodárstvo.

 

Najlepším spôsobom účelného využitia fondov EÚ v prospech Slovenskej republiky, vyváženého rozvoja regiónov a ich obyvateľov je transparentnosť. Zapojíme verejnosť do rozhodovania v oblasti regionálneho rozvoja.

 

Uskutočníme kvalitné riadenie regionálneho rozvoja a fondov EÚ, ktoré je založené na optimalizácii ľudských zdrojov a informatizácii verejnej správy v zmysle „úradník slúži žiadateľovi a nie naopak“.

 

V záujme skutočného znižovania sociálno-ekonomických rozdielov dopracujeme Národnú stratégiu regionálneho rozvoja SR do podrobného a konkrétneho Akčného plánu, založeného na reálnych potrebách regiónov.

 

Vytvoríme profesionálne pracovisko s jednou budovou, jedným softvérom, jednou internetovou stránkou, ktoré bude administratívne riadiť projekty financované z EÚ pri posilnení právomocí regiónov.

 

Vytvoríme koncepciu usporiadania vlastníckych vzťahov v prioritných oblastiach s rozvojovým potenciálom.

 

Otvoríme diskusiu so zástupcami Európskej komisie  aj o financovaní opatrení na riešenie tohto problému pre ďalšie programové obdobie.

 

Vytvoríme podmienky pre financovanie integrovaného mestského rozvoja, vrátane sídlisk, modernizáciou sietí infraštruktúry a zvýšením energetickej efektívnosti prostredníctvom úverového finančného nástroja JESSICA.

 

Výraznejšie podporíme finančné nástroje bytovej politiky (Stavebné sporenie, hypotekárne bankovníctvo, Štátny fond rozvoja bývania) na výstavbu bytov pre mladé rodiny.