Kvalitné vzdelanie pre budúcnosť národa                  

Zavedieme poukážku pre žiakov prvého ročníka v hodnote 100 EUR, ktorú dostanú rodičia žiakov na zakúpenie učebných pomôcok na začiatku školského roka.

 

Našim cieľom v oblasti školského vzdelávania je vytvárať sociálne prijateľné a kvalitné podmienky a uľahčiť prváčikom vstup do povinnej školskej dochádzky.  Súčasná vláda nevenuje školstvu dostatočnú pozornosť, čo dokumentuje aj nedostatok učebníc na školách.

 

Zvýšime platy v regionálnom školstve na úroveň 1.3 až 1.5 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve nárokovateľným spôsobom. Zavedieme nový vzorec pre valorizáciu miezd a ďalšie motivačné prvky v systéme odmeňovania.

 

Novelou zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch zavedieme lepšie odmeňovanie učiteľov.  Zásadne nesúhlasíme so zmrazením platov učiteľov v regionálnom školstve, ako sme tomu svedkami po júni 2010.

 

Zvýšenú pozornosť budeme venovať obsahovému zameraniu štúdia na školách, rozvoju finančnej, právnej a podnikateľskej gramotnosti žiakov a študentov.

 

Štandardizujeme obsah maturitných skúšok a zmeníme spôsob ich vykonávania.

 

Zosúladíme požiadavky na vedomosti z jednotlivých maturitných predmetov. Nie je možné, aby na každej škole mohol byť rôzny obsah učiva, ale rovnaké požiadavky na maturity.

 

Vytvoríme špecializovanú grantovú schému na podporu infraštruktúry organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou, prehodnotíme a zmodernizujeme systém voľno časových a mimoškolských aktivít.

 

Centrá voľného času, strediská záujmovej činnosti a organizácie pracujúce s deťmi a mládežou trpia nedostatkom zdrojov na pokrytie nákladov na svoju činnosti. Tento stav považujme za nevyhovujúci a špecializovaná grantová schéma má pomôcť tento problém postupne riešiť.

 

Podporou mimoškolských aktivít budeme prehlbovať spoluprácu medzi školou a rodinou formou projektu „Otvorená škola“.

 

Podporíme aktivity na rozširovanie prístupu mladých ľudí k informačným a poradenským službám prostredníctvom neformálneho vzdelávania.

 

Sme za zriadenie internátnych škôl pre rómske deti, ktoré žijú v málo podnetnom prostredí so zámerom zvýšenia ich vzdelanostnej úrovne a predpokladov pre uplatnenie sa na trhu práce.

 

Internátne školy pomôžu riešiť dlhotrvajúci problém marginalizovaných skupín obyvateľstva a zlepšiť predpoklady uplatnenia sa na trhu práce. Sme toho názoru, že uvedený problém treba riešiť razantnejšie a nemíňať verejné zdroje neefektívnym spôsobom.

 

Prepojíme národnú sústavu kvalifikácií s požiadavkami celoživotného vzdelávania vytvorením kreditového systému v odbornom vzdelávaní a príprave.

 

Pripravíme nový zákon o vysokých školách, ktorý bude zohľadňovať priority európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru a zvýši úroveň vysokoškolského vzdelávania na Slovensku.

 

Zmeníme nedostatočný systém financovania vysokých škôl, dôraz budeme klásť na kvalitu a dosahované výstupy, upravíme spôsoby riadenia a hospodárenia vysokých škôl, akreditácie podľa európskych noriem a štandardov.

 

Podporujeme bezplatné vysokoškolské štúdium.

 

Zvýšime atraktivitu študijných programov v oblasti technických a prírodných vied.

 

Vytvoríme výskumnú infraštruktúru podporou regionálnych výskumných a inovačných centier, vrátane prenosu výsledkov výskumu a vývoja do praxe.

 

Presadíme vznik vládneho programu štátnej vednej a technickej politiky, ktorému budú podriadené ostatné výskumné a vývojové činnosti.

 

Zavedieme ucelený systém podpory vzdelávania detí našich krajanov, ktorí žijú v zahraničí, vrátane zabezpečenia slovenských učebníc, kníh a časopisov a zvýšime povedomie národnej hrdosti v spoločnom európskom priestore.

 

Našou povinnosťou je nezabudnúť (aj v školskej agende) na krajanov  a ich deti v zahraničí. Nechceme len pasívne sledovať neschopnosť vládneho zlepenca, ktorý vzišiel po voľbách v júni 2010 v tejto oblasti.