Agrárna politika vládnou aj spoločenskou prioritou

V rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky v EÚ budeme zásadne presadzovať záujmy Slovenskej republiky tak, aby sa vyrovnala konkurencie schopnosť slovenských producentov oproti farmárskym subjektom v zahraničí.

 

Pôdohospodárska politika sa musí stať spoločenskou aj vládnou prioritou. Vláda SR musí vytvárať priaznivé ekonomické prostredie pre domácich producentov a obhajovať ich požiadavky, ktoré sú súčasťou národnoštátnych záujmov SR.

 

Budeme presadzovať, aby  NR SR prijala ústavný dokument garantujúci dlhodobú platnosť rozvojovej stratégie  pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

 

Podporíme vznik a rozvoj takých štátnych fondov a finančných nástrojov v agrosektore, ktoré zvýšia schopnosť producentov financovať svoju produkčnú výrobu.

 

Poľnohospodársku produkciu nemožno vnímať len z hľadiska dosahovania výnosov a zisku, keďže bezprostredne súvisí aj s rozvojom vidieka a regiónov, pričom plní významnú funkciu pri kultivácii krajiny.   

 

Zabezpečíme občanom potravinovú bezpečnosť dostatočnou ponukou  čerstvých, kvalitných a zdravých slovenských potravín.

 

Pulty slovenských predajní nemôžu byť zaplavené nekvalitnou produkciou, ktorá je častokrát dovezená zo zahraničia, ale do slovenských domácností sa musia dostávať potraviny najvyššej akosti. 

 

Prehodnotíme súčasnú legislatívu, týkajúcu sa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory s cieľom lepšej informovanosti a poradenstva v prospech farmárov.

 

Osobitnú podporu budeme venovať rastu konkurencieschopnosti  živočíšnej výroby, ovocia a zeleniny, vinohradníctva, potravinárstva a ekologického hospodárenia.

 

Poľnohospodárovi je potrebné vrátiť uznanie, vyjadrené primeraným finančným ohodnotením, aby nebol závislí na nevypočítateľných praktikách predajcov, ktorí neraz na úkor poľnohospodárov zarábajú na plodoch ich ťažkej práce.

 

Naďalej budeme presadzovať zrušenie dane z pôdy s vyrovnaním finančných výpadkov pre obce, zasadíme sa o vytvorenie štátnej pôdnej politiky Slovenskej republiky.

 

Pri zrušení dane z pôdy budeme hľadať dohodu so samosprávou, bez ktorej nepresadíme jej zrušenie. Uvedomujeme si, že spomínaná daň zaťažuje predovšetkým domácich pôdohospodárov, ktorí potrebujú pomoc zo strany štátu.

 

Posilníme ochranu poľnohospodárskej a lesnej pôdy a predĺžime zákaz predaja zahraničným osobám.

 

Pôda patrí k najcennejším artiklom našej krajiny. Jej odpredaj zahraničným vlastníkom nemôže mať charakter lacného výpredaja zeme, ktorá živila desiatky našich predkov a je našou povinnosťou odovzdať ju budúcim generáciám.

 

Podporíme zvyšovanie konkurencieschopnosti lesníctva a zároveň zvýšime účinnosť  ochranných opatrení v ohrozených lesoch.

 

Duša Slovenska je od nepamäti spojená s pôdou a lesmi. Preto si rovnako spolu s vodnými tokmi zaslúžia citlivý prístup, ktorý nemôže vychádzať len z ekonomických kalkulácií, ale zároveň musí zohľadňovať aj charakter krajiny.

 

Zabezpečíme zníženie DPH vybraných slovenských potravín so zámerom zlepšenia ich cenovej konkurencie  a zvýšenia ich spotreby.

 

Daň z pridanej hodnoty na potraviny by sa mala znížiť na 6 percent. Nižšiu percentuálnu sadzbu pre tento sortiment budeme presadzovať aj v prípade, ak by sme presadili nahradenie DPH „daňou z obratu“.

 

Podporíme legislatívne úpravy v zamestnaneckej politike tak, aby sme dokázali zvýšiť zamestnanosť v pôdohospodárskom sektore, vrátane sezónnych prác.

 

V pôdohospodárstve je potenciál na vznik nových pracovných miest nielen pre kvalifikovaných zamestnancov, ale aj pre ľudí s nižšou odbornosťou, ktorí majú ťažšie možnosti na uplatnenie sa na trhu práce.

 

Dôsledne budeme chrániť a podporovať vidiecke komunity, ich dynamiku a trvalú udržateľnosť, drobnochovateľov, včelárov,  záhradkárov,  poľovníkov, rybárov.

 

Chránime záujmy ľudí, ktorí udržiavajú vzácne dary, ktoré nám odovzdali naši predkovia a podieľajú sa na zhodnocovaní darov našej zeme.