Priaznivé prostredie pre zdravý život  

Účelne využijeme zdroje EÚ na budovanie environmentálnej infraštruktúry, ktorá je základom zlepšenia a udržania priaznivého stavu životného prostredia.

 

Starostlivosť o životné prostredie považujeme za rozhodujúci nástroj zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja. Pripravíme legislatívne podmienky s dôrazom na finančné zabezpečenie budovania a využívania environmentálnej infraštruktúry.

 

Zabezpečíme dostatočne množstvo kvalitnej vody pre obyvateľov z verejných vodovodov a pre hospodárske odvetvia Slovenska.

 

Odmietame vybudovanie ropovodu Schwechat – Bratislava cez chránené územie Žitného ostrova. Vodné zdroje, ktoré sa nachádzajú na tomto území majú väčšiu hodnotu ako látky, ktoré majú byť prepravované touto trasou. Navrhujeme vypracovať nový plán trasy ropovodu Bratislava – Schwechat, ktorá bude viesť mimo územia Žitného ostrova.

 

Zabezpečíme ochranu života ľudí a majetku pred povodňami a inými prírodnými katastrofami. Vybudujeme protipovodňový varovný systém a prijmeme ucelené  protipovodňové opatrenia.

 

Predchádzanie mimoriadnym udalostiam si vyžadujú komplexnú starostlivosť o krajinu a  zásadne odlišný prístup k životnému prostrediu. Varovný a výstražný systém je nevyhnutný v predpokladaných lokalitách s opakujúcimi sa katastrofami pre ochranu ľudí a majetku.

 

Znížime znečisťujúce látky v ovzduší. Podporíme zmeny palivovej základne energetických zdrojov s environmentálne vhodným využitím obnoviteľných zdrojov energie.

 

Hlavnou prioritou štátu je dosiahnuť vysokú kvalitu základných zložiek životného prostredia – ovzdušia, vody, pôdy, hornín a organizmov. Predpokladom je minimalizácia negatívnych vplyvov a efektívne opatrenia na ich ochranu a využívanie.

 

Odstránime staré environmentálne záťaže, ktoré kontaminujú pôdu a nelegálne skládky. Vybudujeme 8 krajských plazmových spaľovní. Najskôr pilotné spaľovne  Prešov a Trenčín.

 

Súčasná vláda venuje odstraňovaniu starých enviromentálnych záťaží minimálnu pozornosť.  Ochrana a kvalita životného prostredia je témou, ktorá bude dominovať v 21. storočí. Budovanie pilotných spaľovní musí byť prioritou vlády.

 

Budeme racionálne využívať nerastné bohatstvo štátu a eliminovať vplyv ťažby na znižovanie kvality životného prostredia.

 

Požiadavky na kvalitné životné prostredie nemôžu byť potlačené ekonomickými záujmami, takáto hospodárska politika z dlhodobého hľadiska neprináša pozitívne výsledky.

 

Zvýšený dôraz budeme klásť na rozvoj environmentálnej osvety obyvateľstva. Človeka je už od detstva je potrebné viesť  k aktívnej ochrane životného prostredia.

 

Každý má právo  na priaznivé životné prostredie a je povinný ho chrániť a zveľaďovať. Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie a prírodné zdroje.

 

Zavedieme environmentálne manažérstvo vo všetkých oblastiach života(v školách, podnikoch, úradoch, ale i v domácnostiach).

 

Environmentálne manažérstvo predstavuje zavedenie systémového prístupu do ochrany a starostlivosti o prostredie a podriadenie správania organizácií aplikovaním ekoinovačných trendov.

 

Zameriame sa na rozvoj recyklačného priemyslu, budeme venovať zvýšenú pozornosť zavádzaniu bezodpadových technológií do praxe.

 

Úroveň štátu súvisí aj so spracovaním a ďalším využitím odpadov. Podporíme ekonomické a legislatívne stimuly pre podporu a rozvoj recyklačného priemyslu.

 

Podporíme programy vedúce k energetickým úsporám.

 

Zámerom jednotlivcov, domácností, firiem a štátu musí byť maximálne úsporné využívanie energetických zdrojov. Trvalo udržateľný rozvoj súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody.