Spravodlivosť a istota právnych vzťahov

Vytvoríme konzultačné kancelárie Centra právnej pomoci  pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov na každom okresnom súde v SR.

 

Takto sa zabezpečia služby bližšie k občanovi a účinnejšiu ochranu práv a oprávnených záujmov občanov, ktorým zárobkové a majetkové pomery nedovoľujú kvalifikovane vykonávať úkony pred orgánmi verejnej moci.

 

Zavedieme priamejšiu zodpovednosť sudcu a súdnych funkcionárov za prieťahy v konaní. V prípade, že sa u sudcu objaví vec staršia ako 2 roky, bude povinný predseda kolégia (grémia) zistiť príčinu prieťahov v konaní.

 

V prípade zistenia subjektívneho zavinenia bude predseda kolégia (grémia) povinný podať podnet predsedovi súdu a ten po prešetrení podnetu rozhodne o podaní disciplinárneho návrhu. V prípade, že súdni funkcionári nesplnia svoju povinnosť, budú disciplinárne postihovaní oni.

 

V rámci doposiaľ jestvujúcich právnych odvetví (napr. civilné právo) umožníme užšiu špecializáciu sudcov na právne pododvetvia (napr. rodinné, pracovné, majetkové, záväzkové právo a pod.)

 

Táto organizačná zmena neprinesie žiadne finančné náklady, ale naopak, zabezpečí úzku špecializáciu sudcov a súdnych pracovníkov, čo bude jednoznačne na prospech rýchlosti a kvality rozhodovania.

 

Presadíme povinné vzdelávanie sudcov a prokurátorov.

 

Stanovíme minimálny počet dní v roku, ktoré majú venovať vzdelávaniu na seminároch, odborných rezortných poradách alebo kongresoch. Povinnosť sudcu a prokurátora je prispievať svojimi rozhodnutiami, prípadne odbornými článkami (vyjadreniami) ku skvalitneniu rozhodovacej súdnej činnosti.

 

Zabezpečíme, aby Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo a kategorizovalo súdne rozhodnutia nielen podľa právneho odvetvia, ale aj podľa problematiky, ktorej sa rozhodnutia týkajú a práva, ktoré prisudzujú.

 

Umožní sa tak občanom a odbornej verejnosti lepšie sa zorientovať v právnej problematike, ktorá ich zaujíma. Dôjde k rozvoju úrovne právnej vedy a ku skvalitneniu a predpokladateľnosti súdnych rozhodnutí.  

 

Zákonom určíme hornú hranicu dĺžky súdneho konania vo veciach týkajúcich sa maloletých, pracovnoprávnych sporov, práva sociálneho zabezpečenia a sporov o náhradu škody za nesprávne úradné rozhodnutie a úradný postup.

 

Nedodržanie tejto lehoty bude obligatórne považované za nedodržanie úradného postupu a účastníkovi konania (maloletému, zamestnancovi) vznikne nárok na náhradu škody.

 

Zvážime trestnoprávnu zodpovednosť podnikateľov, ktorí nezaplatia faktúry svojim dodávateľom (v celej sume) a spôsobia im tak značné straty.

 

Podnikateľ ide do súťaže s nízkou cenou, aby ju vyhral. Neraz sa stáva, že ak mu chýbajú vlastné zdroje, neuhradí svoje záväzky subdodávateľom. Neskôr vyhlási bankrot a okradne tak o milióny subdodávateľov, ktorými sú zvyčajne živnostníci a malí podnikatelia.

 

V oblasti exekučného konania zákonom uložíme exekútorovi ešte pre vydaním exekučného príkazu povinnosť požiadať súd o udelenie súhlasu s výkonom exekúcie predajom nehnuteľností.

 

Zabezpečí sa ochrana povinného a jeho blízkych osôb tým, že súd pred výkonom dražby rozhodne o existencii alebo neexistencii zákonných podmienok výkonu exekúcie a zabráni sa možnej krivde.

 

Odstránime deformácie, ktoré v systéme justície spôsobila vláda Ivety Radičovej a ohrozujú nezávislosť súdnej moci. 

 

Odmietame praktiky, ktorými vládna moc zasahuje do výberu budúcich sudcov prostredníctvom menovaných členov výberových komisií. Rovnako nesúhlasíme s obmedzovaním kompetencií sudcovskej samosprávy a sme za zachovanie Súdnej rady v podobe, ako bol tento orgán konštituovaný.  

 

Vytvoríme podmienky pre osoby vo výkone trestu odňatia slobody na ich výraznejšie zapojenie do pracovného procesu.

 

S ohľadom na súčasný stav a požiadavky spoločnosti prispôsobíme priestorové zabezpečenie na výkon trestu narastajúcemu počtu osôb vo výkone trestu odňatia slobody. V období, keď viedol rezort spravodlivosti nominant ĽS – HZDS (2006-2010) bola najvyššia zamestnanosť odsúdených v histórii SR.