Tvorivosť  v slobodnom priestore 

Našou prioritou je ochrana a všestranná podpora  štátneho slovenského jazyka, ktorý musí byť základným dorozumievacím prostriedkom na celom území SR.

 

Vrátime hranicu používania jazyka národnostnej menšiny tak,  že sa bude môcť používať vo verejnom styku len v mestách a obciach, v ktorých žije minimálne 20 % príslušníkov tejto menšiny.

 

Zachováme súčasný model financovania cirkví a náboženských spoločností a prípadné zmeny uskutočníme len po dohode s ich predstaviteľmi. 

 

Hlásime sa k odkazu sv. Cyrila a Metoda. Z hodnôt kresťanstva vychádzame pri vnímaní  zodpovednosti človeka, života, rodiny, spoločnosti, sociálnej spravodlivosti, solidarity  a slobody.

 

Otvoríme verejnú diskusiu s umeleckou obcou o dotačnom systéme MK SR a zohľadníme požiadavky umelcov na transparentné a dlhodobé (viacročné) poskytovanie dotácií s určenými prioritami v jednotlivých programoch.

 

Urýchlime vyplácanie grantov tak, aby umelci požadujúci štátne dotácie dostali peniaze na účet v prvom štvrťroku príslušného kalendárneho roka a nemuseli tak pôsobiť v podmienkach neistoty.

 

Sme proti takým zmenám v daňovom a odvodovom systéme,  ktoré by mali negatívne dopady na príjem umelcov.

 

Vypracujeme koncepciu prezentácie významných osobností z dejín Slovenska, na základe ktorej sochári a výtvarníci vyhotovia umelecké diela ako súčasť verejných priestranstiev v Bratislave a ďalších mestách SR.

 

Odmietame nedôstojné premiestňovanie či inštaláciu sôch slovenských dejateľov do priestorovo nevhodného prostredia. Za príklad pomýleného vzťahu k histórii a kultúre považujeme podobu a umiestnenie sochy M. R. Štefánika (pri Dunaji). 

 

Kladieme dôraz na záchranu kultúrneho dedičstva a to formou hľadania nových zdrojov na obnovu alebo reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok a posilnením kompetencií Pamiatkového úradu.

 

Zefektívnime výkon štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu, usmerňovaní fyzických a právnických osôb pri jeho obnove, využívaní alebo záchrane.

 

Vytvoríme novú ucelenú koncepciu podpory žánrov a subžánrov hudobného umenia, ktorej súčasťou bude primerané ohodnotenie hudobných umelcov, predovšetkým v oblastiach, ktoré nie sú postavené na komerčných kritériách.

 

Zefektívnime podmienky štátnej podpory pôvodnej a prekladovej literatúry s ohľadom na spravodlivé stanovanie výšky dotácií a zavedieme transparentné pravidlá pre obsadzovanie členov hodnotiacich a výberových komisií na MK SR.

 

Nesúhlasíme s nekoncepčnou politikou MK SR vo vzťahu k umeleckej obci a sme za návrat kaštieľa v Budmericiach Literárnemu fondu tak, aby slúžil predovšetkým na tvorivé pobyty spisovateľov a ďalších umelcov.

 

Zriadime fond na systematické dopĺňanie zbierok súčasného umenia v galériách predovšetkým s dôrazom na slovenských umelcov.

 

Vyčleníme osobitné finančné prostriedky pre tie umelecké súbory, ktoré zaradia do svojich dramaturgických plánov diela súčasných domácich autorov a slovenských klasikov

 

Presadíme, aby mohli fyzické a právnické osoby znížiť svoj daňový základ o zakúpené divadelné vstupenky, ako aj vstupenky do múzeí a galérií v zákonom určenom rozsahu.

 

Zvýšenú pozornosť budeme venovať zachovaniu ľudových tradícií, rozvoju folklóru a ľudového umenia ako klenotnice našej kultúry.

 

Ľudovú kultúru považujeme za súčasť národnej identity, ktorú je potrebné zachovať a ďalej rozširovať ako genius loci Slovenska.

 

Podporíme všestranný rozvoj kultúrnych aktivít slovenských komunít v zahraničí /vysielanie národnostného rozhlasu, televízie, umelecké telesá, knižnice, výstavné aktivity, vydávanie periodík/.

 

Budeme venovať patričnú pozornosť kultúrnemu dedičstvu zahraničných Slovákov a vytvoríme podmienky pre jeho začleňovanie do národného kultúrneho dedičstva.

 

Zabezpečíme vzájomnú výmenu informácií o situácii zahraničných Slovákov a o vývoji v SR.

 

Budeme pomáhať pri rozvoji kontaktov na úrovni regiónov, miest a obcí /najmä s Poľskom, Maďarskom, Ukrajinou a ČR/ a pri riešení cirkevných otázok /bohoslužby v slovenskom jazyku, nedostatok slovenských kňazov/.

 

Vzhľadom na rozdiely v obsahových prioritách, technológii ako aj na základe výsledkov neuváženého experimentu v podobe RTVS budeme požadovať opätovné vytvorenie samostatných inštitúcii Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu!

 

Vytvoríme samostatné Rady oboch inštitúcii, ktoré budú zložené z  mediálnych odborníkov a zástupcov verejnosti  s  poslaním kontrolovať manažment  pri napĺňaní poslania oboch médií.

 

Presadíme transparentné podmienky dostatočného financovania oboch verejnoprávnych médií pri zachovaní osvedčeného trojzložkového modelu /koncesionárske príspevky,  štátny rozpočet a reklama/. 

 

Vytvoríme legislatívne mechanizmy, ktoré zabezpečia  zdroje na financovanie verejnoprávnych médií v minimálne dvojročnom predstihu a garanciou ich pridelenia /rakúsky model/.

 

Zasadíme sa za jasnú programovú dramaturgiu jednotlivých vysielacích okruhov, ktorá je dlhodobo nečitateľná najmä v STV. Zastávame názor, že v časoch krízy nie je vhodná expanzia programových okruhov,  ale  ani ich ďalšie znižovanie.

 

Verejnoprávne médiá musia vysielať  kvalitné spravodajstvo v zmysle medzinárodných štandardov, občiansku a analytickú publicistiku, reagujúcu na život ľudí a ich problémy,   detskú tvorbu,  vzdelávacie programy,  dokument ako pamäť doby.

 

Vo vysielaní verejnoprávnych médií, predovšetkým televízie, musí dostať väčší priestor pôvodná tvorba pre detského diváka. Sme za oživenie animovanej tvorby, v ktorej slovenskí tvorcovia patrili k európskej špičke.

 

V záujme humanistického formovania detského diváka je potrebné oživiť filmovú a televíznu tvorbu, ktorá mu citlivo a príťažlivým spôsobom sprostredkuje ľudské hodnoty. Lásku. Dobro. Spolupatričnosť.