Dostupná zdravotná starostlivosť pre všetkých     

Zvýšime platby za poistencov štátu na zdravotné poistenie minimálne na 5 % zo zákonom stanoveného vymeriavacieho základu.

 

Počas pôsobenia úradujúcej vlády platil štát za svojich poistencov 4,32 % z vymeriavacieho základu. Zníženie tejto sadzby spolu s rastom nezamestnanosti spôsobujú nižší výber poistného a celkovo menej zdrojov v systéme a jeho  ďalšie zadlžovanie.

 

Uskutočníme systémové zmeny, ktoré zmenia pomer medzi výdavkami rezortu na liekovú politiku, zdravotné výkony a mzdy lekárov a zdravotníckych sestier.

 

Politika súčasnej vlády nerieši zásadný problém slovenského zdravotníctva - skvalitnenie zdravotnej starostlivosti o pacienta a zvýšenie platov zdravotníckych pracovníkov.

 

Odmietame privatizáciu nemocníc, ktoré v súčasnosti riadi a kontroluje štát a v prípade ich transformácie na akciové spoločnosti nepripustíme, aby ich ovládli súkromní investori.

 

V niektorých nemocniciach dochádza k neefektívnemu hospodáreniu, ktoré je potrebné okamžite odstrániť. Veľkú časť prostriedkov nemocníc pohlcujú aj  vysoké náklady na prevádzku zastaraných budov.

 

Podporujeme zavedenie Komplexného expertného systému diagnostiky, ktoré by zrýchlilo rozhodovanie pri príjme a diagnostickom závere.

 

Zracionalizujeme výdavky na polypragmáziu, polyfarmáciu a  zdvojovanie pomocných vyšetrení, výsledky ktorých ostávajú dlhé mesiace alebo definitívne bez interpretácie a zhodnotenia, ale aj bez vplyvu na manažment a liečbu.

 

Sprehľadníme počet a druh predpísaných liekov pre konkrétneho pacienta zavedením „liekových knižiek“.

 

Tzv. výmenné lístky sa stali formálnym nástrojom, ktorý z uvedeného dôvodu nenaplnil očakávania a pacienti ich vnímali ako šikanovanie. Informácie o počte a druhoch predpísaných liekov sú však z medicínskeho hľadiska nevyhnutné.

 

Sme proti oslabovaniu súčasného postavenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne a nesúhlasíme s účelovým odpredajom časti jej poistencov.

 

Presadzujeme zavedenie doplnkového zdravotného poistenia, z ktorého budú uhrádzané nadštandardné zdravotnícke výkony.

 

Doplnkové zdravotné poistenie by malo byť dobrovoľné a primárne by slúžilo na liečbu diagnóz, ktoré neohrozujú život pacienta. Nebude z neho financovaná liečba, ktorá je dnes hradená so všeobecného zdravotného poistenia.

 

Sme za poskytovanie pohotovostnej lekárskej služby počas 24 hodín, aby bola dostupná pre pacienta z hľadiska nepretržitej prevádzky aj vzdialenosti od jeho bydliska.

 

Šetrenie v rezorte zdravotníctva sa nemôže negatívne dotknúť pacientov. V tejto súvislosti je potrebné zachovať  poskytovanie pohotovostnej lekárskej služby, no zároveň je potrebné celý systém nastaviť tak, aby bol motivujúci pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov.

 

Zreálnime ohodnotenie zdravotných výkonov vo všetkých segmentoch zdravotnej starostlivosti,  v ústavnej starostlivosti budeme presadzovať platbu za diagnózu (DRG) a zasadíme sa za vytvorenie fondu na úhradu ekonomicky náročných zdravotných výkonov.

 

Budeme presadzovať, aby záchranná zdravotná služba, poskytovanie laboratórnych vyšetrení a   vyšetrenia pomocou zložitej zdravotníckej techniky (CT, NMR, USG a pod.)  boli začlenené najmä do zdravotníckych zariadení, ktorých zriaďovateľom je štát alebo obec.

 

Zrealizujeme účinné  preventívne programy v zdravotníctve a zdokonalíme starostlivosť o pacientov s najzávažnejšími ochoreniami, ako sú ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, alergické ochorenia, ako aj starostlivosť o matku a dieťa.

 

Umožníme chronicky chorým občanom, ale aj dôchodcom lepší prístup ku zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch v mesiacoch  mimo sezóny. Táto zdravotná starostlivosť by mala byť približne o tretinu lacnejšia.

 

Zodpovednosť za celkový zdravotný stav pacienta musí byť na obvodnom / praktickom lekárovi.

 

Prijmeme účinné  opatrenia na odhalenie a spravodlivé potrestanie korupcie a klientelizmu v zdravotníctve, zároveň vytvoríme podmienky pre zvýšenie mzdového ohodnotenia lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov.