Motivujúce podmienky pre ekonomický rast           

Zefektívnime riadenie podnikov s  majetkovou účasťou štátu a vytvoríme podmienky na reinvestovanie zisku nadnárodných spoločností.

 

V prípade, ak budú energetické spoločnosti zneužívať svoje dominantné postavenie na trhu, zasadíme sa za to, aby štát prehodnotil jednotlivé privatizačné zmluvy. Občania SR nemôžu byť rukojemníkmi nadnárodných korporácií.

 

Udržíme a postupne zvýšime podiel štátu v procese výroby, prenosu a distribúcii elektrickej energie.

 

Súčasná vláda sa prizerá na nekontrolovaný rast cien energií. V tejto oblasti budeme presadzovať posilnenie právomocí regulačných úradov pre sieťové odvetvia.

 

Znížime závislosť na dovoze primárnych energií účelnejším využívaním obnoviteľných zdrojov energií, no s prihliadnutím na záujmy poľnohospodárov a základné poslanie poľnohospodárskej pôdy.

 

Efektívnejšie zhodnotíme hydropotenciál SR, biotechnológie, termálne energie a  odpadové hospodárstvo, ktoré sú vhodné pre podmiennky SR a nezvýšia koncové ceny  energií.

 

Presadíme energetickú politiku  štátu, ktorá zabezpečí vyrovnanú bilanciu výroby a spotreby elektrickej energie.

 

Podporíme rozvoj jadrovej energetiky prostredníctvom zvyšovania bezpečnosti prevádzkovaných a budovaných jadrových elektrární. Zároveň podporíme slovenskú účasť na vývoji nových generácií jadrových reaktorov.

 

Podporíme inovácie a domácu priemyselnú výrobu, budeme klásť dôraz na naštartovanie nových priemyselných odvetví - biotechnológií a nanotechnológií - formou vytvárania výskumných centier a technologických parkov.

 

Naštartujeme výrobu s vyššou pridanou hodnotou, ktorá nebude podliehať kríze spotreby na svetových trhoch, čomu sú vystavené štandardné priemyselné odvetvia.

 

Zrovnoprávnime domácich a zahraničných investorov a vytvoríme nový, efektívnejší systém na podporu vytvárania pracovných miest v regiónoch.

 

Vytvoríme fond pre malých a stredných podnikateľov na podporu ich podnikania, formou dotácií a príspevkov umožníme prezentáciu domácich firiem na prestížnych výstavách a veľtrhoch.

 

Posilníme prezentáciu SR ako atraktívnej destinácie pre príliv investícií.

 

Stabilizujeme podnikateľské prostredie prostredníctvom primeraného daňového a odvodového zaťaženia, zasadíme sa za schvaľovanie jasných a zrozumiteľných zákonov a zlepšovanie vymožiteľnosti práva.

 

Vytvoríme podmienky pre domácich výrobcov na presadenie ich produkcie na slovenskom trhu.

 

Budmeme podporovať všetky legislatívne, finančné a marketingové nástroje na popagáciu a podporu predaja domácich výrobkov v maloobchodnej sieti, osobitne vo veľkých obchodných centrách.

 

Budeme hľadať finančné a legislatívne  spôsoby, ako stabilizovať malé podniky a zamestnancov, ktorí pôsobia v remeselných oblastiach podliehajúcich sezónnym výkyvom (strechári a pod.).

 

Považujeme za dôležité nastaviť systém pomoci tak, aby spravodlivo fungoval, pričom chceme využívať skúsenosti z krajín západnej Európy, v ktorých štát na dočasné obdobie poskytne dotáciu na zamestnávanie remeselníkov v dotknutých firmách.

 

Obmedzíme účasť firiem na verejnom obstarávaní, ktoré neplnia svoje záväzky voči svojim dodávateľom a spôsobujú tak druhotnú platobnú neschopnosť.

 

Nedopustíme, aby firma, ktorá má veľké podnikateľské ťažkosti vyhrala súťaž a  práce, ktoré pre ňu realizujú živnostníci a malí podnikatelia nezaplatí - lebo všetky prichádzajúce financie zadrží exekútor. Poctivo pracujúci podnikateľ nakoniec nedostane zaplatené, aj keď nepochybil.

 

Zo zákona zakážeme používať názov skrachovanej firmy - v akejkoľvek podobe (rovnako vysloviteľnej,  s pridanými príponami,  či predponami).

 

Odstránime stav, keď firmy, ktoré ostali dlžné značný objem zdrojov a skrachovali, preberú  známy názov firmy, pridajú k nej príponu (napríklad „ing“, alebo „spol“) a naďalej využívajú známe meno firmy.

 

Zosúladíme záruky na dielo – v zmysle zákona je na stavebné dielo záruka 5 rokov a na technologické celky, či  komponenty je spravidla záruka 2 roky ako na spotrebný tovar.

 

Navrhneme, aby výrobcovia materiálov v stavebníctve so zárukou nad 10 rokov boli povinní viesť tzv. záručný fond z objemu predaného tovaru do doby trvania záruky. Niektorí výrobcovia využívajú nesúlad v našich zákonoch a v konkurenčnom boji konajú nezodpovedne.

 

Prehodnotíme pôsobnosť a systém riadenia obchodných radcov s dôrazom na ich odbornosť ako zásadné kritérium na reprezentovanie obchodných záujmov SR v zahraničí.

                                                                                                                                       

Zefektívnime pomoc štátu podnikateľom prostredníctvom obchodných radcov prerozdelením teritórií s prihliadnutím na posilnenie obchodných vzťahov s tradičnými obchodnými partnermi.

 

Prijmeme nový účinnejší zákon o turizme, ktorý vytvorí legislatívne aj finančné nástroje na rozvoj cestovného ruchu v podmienkach Slovenskej republiky.

 

Posilníme rozvoj turizmu zavedením rekreačných poukážok tak, aby prišlo k širšiemu využitiu domácich kapacít v oblasti turizmu. Budeme pritom hľadať dohodu so samosprávou, aby sa toto opatrenie nedotklo jej financovania.

 

Podporíme vznik bezplatného a štátom pravidelne aktualizovaného inteligentného účtovného systému, vrátane mzdového účtovníctva pre všetky podnikajúce subjekty.

 

Zavedieme štátny internetový portál za účelom zjednodušenia účtovníctva, zlacnenia jeho prevádzky a odbúrania všetkých súvisiacich hlásení smerovaných na štátny sektor, t.j. daňové priznania, všetky odvody,  štatistické výkazy, prihlášky a odhlášky zamestnancov atď.

 

Vytvoríme podmienky pre nadväzovanie hospodárskych a obchodných kontaktov krajanov a krajanských firiem so SR.

 

Podporíme regionálnu spoluprácu v prihraničných oblastiach obývaných krajanmi a  podnikateľské aktivity krajanských organizácií, ktoré im umožňujú tvorbu nezávislých zdrojov pre rozvoj slovenskej komunity.