Štát v službách občanom                                                   

Budeme pokračovať v modernizácii polície a zvyšovaní ohodnotenia  jej radových príslušníkov, presadíme nulovú toleranciu chýb s cieľom zásadne zlepšiť systém riadenia policajného zboru.

 

Príslušníci policajného zboru, ktorí pôsobia v teréne, musia mať k dispozícii najnovšiu techniku a zároveň primerané platové ohodnotenie. Spoločnosť však nemôže tolerovať ľahkovážny prístup k páchateľom trestnej činnosti.

 

Nekompromisne zasiahneme proti trestnej činnosti, ktorá ohrozuje zdravé podnikateľské prostredie, drogovým dílerom, násiliu páchanom na ženách a zneužívaniu detí a mladistvých v oblasti sexuálnych služieb.

 

Najviditeľnejším cieľom policajnej práce nemá byť kontrolovanie vodičov na cestách, ako majú občania veľa ráz dojem, ale rýchle a účinné zasahovanie proti páchateľom závažnej  trestnej činnosti.

 

Urobíme poriadok s porušovateľmi zákona z rizikových rómskych osád a častí miest.  Zasiahneme proti extrémistickým skupinám, ktoré podnecujú rasovú a národnostnú neznášanlivosť.

 

Spoločnosť musí urobiť poriadok s porušovateľmi zákona bez ohľadu na ich národnostnú príslušnosť, v opačnom prípade môžu túto situáciu zneužívať rôzne radikálne orientované skupiny. Ich pôsobenie je nezlučiteľné s demokraciou a právnym štátom.

 

Zavedieme presný systém sankcií za porušovanie dopravných predpisov, ktorý bude zohľadňovať reálne príjmy obyvateľov SR.

 

Sankcionovanie občanov za porušovanie dopravných priestupkov musí byť nekompromisné a plniť tak výchovnú funkciu, no zároveň musí zohľadňovať  ekonomickú situáciu na Slovensku. 

 

Postupne zvýšime počet výkonných príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v súlade so štandardmi Európskej únie a všestranne budeme podporovať dobrovoľné hasičské zbory.

 

Súčasné stavy zásahových príslušníkov na jednu zmenu na hasičských staniciach v sídlach okresných riaditeľstiev  je v priemere od 7-11 príslušníkov. Takéto nízke počty negatívne ovplyvňujú  bezpečnosť a ochranu pri práci zasahujúcich hasičov.

 

Zrušíme obvodné úrady všeobecnej a špecializovanej štátnej správy a vytvoríme okresné úrady s integrovanou štátnou správou. Našim cieľom je to, aby občan našiel pod jednou strechou všetky dôležité inštitúcie na úrovni miestnej štátnej správy.

 

Okresné úrady by riadil prednosta, vymenovaný vládou SR a doterajšie špecializované štátne správy by boli zaradené do systému okresných úradov ako samostatné odbory s odbornou garanciou ústredných orgánov štátnej správy.

 

Prehodnotíme činnosť úradov špecializovanej miestnej štátnej správy krajského stupňa s tým, že ich činnosť bude ako prenesený výkon štátnej správy uskutočňovať krajská samospráva (VÚC).

 

Doriešime postavenie samosprávnych krajov tak, aby v plnom rozsahu zabezpečili plnohodnotný život občanov svojho kraja a budeme pokračovať v presune kompetencií zo štátnej správy na samosprávne kraje.

 

Každý dokument, ktorý vytvoria štátne orgány, by mal byť v listinnej a elektronickej forme.

 

Elektronická forma musí umožniť vyplnenie dokumentu na internetovom portáli príslušného orgánu.

 

Zavedieme kvalitatívne požiadavky na kandidátov, ktorí sa budú uchádzať o funkciu primátora a starostu.

 

Zvolený starosta alebo primátor by mal mať minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou, mal by mať uhradené všetky záväzky vo väzbe na zdravotné a sociálne poistenie a splnené daňové povinnosti.

 

Otvoríme diskusiu o zmene financovania samosprávy tak, aby zníženie výberu dane z príjmov neohrozilo plnenie jej funkcií.

 

Súčasná vláda je ľahostajná k problémom samosprávy a dostala ju do pozície jej rukojemníka. Na jednej strane má plniť štátom zverené funkcie, na druhej strane vláda nedáva na ich výkon dostatok zdrojov.

 

Znížime počet poslancov Národnej rady SR na 100.

 

Navrhovaná zmena súvisí s požiadavkou na úsporu štátnych výdavkov, v zlých časoch musí štát šetriť predovšetkým na vlastnú správu a ústavní činitelia by mali ísť v tomto smere príkladom.